logo-alantien

Tag area là gì | Cách sử dụng thẻ Area trong html

Tác giả: Alan Tiến

Tag area là gì

Tag area là một thẻ html xác định một vùng bên trong image-map. Các thẻ <area> luôn được lồng bên trong các thẻ <map>.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm vào thẻ tag <map> trong html.

Cú pháp:

<map name=”tên map”>
<area shape=”hình dạng map” coords=”tọa độ map” href=”liên kết” alt=”” />
</map>

tag-area-la-gi

Các trình duyệt hộ trợ thẻ tag <area> trong html

HTML Tag
<area> Yes Yes Yes Yes Yes

Các duyệt trình website hiện nay đều hổ trợ thẻ area.

Lưu ý:

Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

HTML4.01 XHTML1.0 XHTML1.1
Không cần kết thúc tag <area> Cần khoảng trắng và ký tự “/” để kết thúc tag <area /> Không hỗ trợ

Cách sử dụng thẻ area trong html

Ví dụ 1

Planets

Sun Mercury Venus

Ở ví dụ này bạn có thể bấm vào các hành tinh khác nhau. Trên đay mình để là sun, mercury, venus.

Ví dụ 2:

planet

Planet

Với ví dụ 2 này bạn có thể bấm vào hình sao thổ với link trỏ về chính bài viết này.

Css mặc định của tag area

 

Các thuộc tính của tag area trong html

Cách sử dụng: <area thuoctinh=”giatri” />

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
alt Text alt=”Đây là alt” Xác định text alternate cho area.

Các Thuộc tính tùy chọn thêm cho tag area

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
coords Tọa độ coords=”0,111,122″ Xác định tọa độ của area.
href URL href=”index.html” Xác định URL đến của một liên kết trong một area.
nohref nohref nohref=”nohref” Xác định rằng một area không có liên kết liên quan.
Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt
shape default
rect
circle
poly
shape=”rect” Xác định hình dạng của area.
target _blank
_parent
_self
_top
target=”_blank” Xác định nơi để mở trang liên kết quy định tại các thuộc tính href.
Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Lời kết

Qua bài viết cũng như các ví dụ bạn cũng hiểu ra được tag area là gì. Theo đánh giá của mình thì tag này chỉ được áp dụng trong map google. Và chúng ta sẽ tim hiểu kỹ về nó hơn trong tag <map> nhé. Bài viết mình dựa trên w3c nên hoàn toàn chính xác khi sử dụng. Các bạn có thắc mắc cứ gửi bình luận cho mình nhé.

Tag area là gì | Cách sử dụng thẻ Area trong html
5 (100%) 2 votes

Bạn có thể tìm thấy bài viết Tag area là gì | Cách sử dụng thẻ Area trong html với các từ khóa sau:-,

like

Gửi bình luận

loading...
  • Key đang SEO Top